anhtuyenmy
[Edit] Sâu Không Lường Được

[Edit] Sâu Không Lường Được

717,576 25,148 44

Thể loại: Hiện đại, cao H, cường công cường thụ, ABO AxAtag phụ: thúc chất, niên hạ, công nhỏ tuổi hơn thụ.Độ dài: 35c , phiên ngoại 2 couple.Bản gốc Trung: cần vip để tải Tác giả: Wy Tử Mạch / wy紫陌Tình trạng bản covert: 35chương + phiên ngoại Tình trạng Edit: Hoàn chính văn…

[Edit]  Nam Hoan Nam Ái ( Cao H )

[Edit] Nam Hoan Nam Ái ( Cao H )

372,904 6,510 37

Tác giả: Quyển QuyểnThể loại: hiện đại, 1v1, cao H (69.96% là thịt... ), song tính sinh tử. ( mỗi người một sở thích nên đừng kì thị nhau nhé)Bản Raw & QT: Hoàn Bản edit: HoànChar: Phúc hắc công x Cao lãnh thụ…