awkwardmonster_
[LONGFIC] In A Hopeless Place. [MoonSun]

[LONGFIC] In A Hopeless Place. [MoonSun]

62,853 3,118 13

"This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before."…

[SHORTFIC] Seven Shades of Love [HaJung]

[SHORTFIC] Seven Shades of Love [HaJung]

58,063 3,383 8

Pairing : Ahn HeeYeon x Park JungHwa. 7 oneshot ngắn giống như 7 bức tranh nhỏ về từng nấc cảm xúc của thứ mà Ahn HeeYeon và Park JungHwa cùng nhau gọi là tình yêu.Shot 1 : Beautiful.____Shot 2 : Close To You. ____Shot 3 : White Night.____Shot 4 : Unwanted Messages.____Shot 5 : The Color of Nothingness.____Shot 6 : Her Universe.____Shot 7 ( The Last Shot ) : 3 A.M.____[SPECIAL GIFT FROM HAJUNG's HEAVEN] Shot 0 : Frozen Still.…